Müslümanlıkta İtaat ve Biat Mevzuu

NİSA SÜRESİ 59. AYET: Ey îman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir saahiblerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allaha ve Peygambere döndürün1, eğer Allah ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu, hem hayırlı, hem netice i’tibâriyle daha güzeldir.

“O hususta Kur’an-ı Kerime ve sünneti seniyyeye müracaat edin.

MÜMTEHİNE SÜRESİ 12. AYET: Ey peygamber, mü’min kadınlar – Allaha hiçbir şey’i eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlâdlarını öldürmemeleri,2 elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüb getirmemeleri,3 (emredeceğin)4 her hangi bir iyilik hususunda sana aasî olmamaları şartiyle – sana bey’atleşmiye geldikleri zaman bey’atlerini kabul et. Onlar için Allah’dan mağfiret isteyiver. Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.5

Yani gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip de onu zevcine nispet ve iftira etmemeleri. “Celaleyn, Medarik”

3 “Beyzavi”

4 Bu Ayeti kerime Mekkei Mükerremenin fethi günü nazil olmuştur. Resullullah (Sav) erkeklerin bey’atini bitirdikten sonra kadınlarında bey`atını kabul buyurmuştur. Onlarla olan bey’atlaşması el tutmak sureti ile değil, sözle olmuştur. “Beyzavi”

Kaynak: Hasan Basri Çantay Hazretleri 3 Cilt Kur’anı Hakim Ve Meal-i Kerim 1. ve 3. cilt

Biat yalnız Allah’a ve Peygambere, İtaat Allah’a, Peygambere ve Müslümanlardan olan emir sahiplerine olur.

Emir sahipleri arasında çekişme olursa, Nisa Süresi 59. Ayette buyrulduğu üzere Allah’a ve Peygambere dönün. (Kur’anı Kerime ve Sünneti seniyyeye müracat edin)

Yayın tarihi Kategoriler Blog

İman

Kelime-i Şehadeti (“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh”, “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu kabul ederim.”) dilimiz ile söyleyip kalbimiz ile (ruhumuz ile) tasdik edersek imana girmiş oluruz. Kur’an ve Sünnete uyarak amelimiz ile tam takva üzerine yaşarsak Allah’ımızın mü’min kulu oluruz. Kur’anın Kur’an ile tefsirine uyarsak, Peygamberin hadislerinin Kur’ana uyanlarının tefsiri ile amel edersek tam mü’min kul olmuş oluruz. Anamıza, babamıza, büyüklerimize, çocuklarımıza ve vatanımıza bakarsak, tam imanlı kul olmuş oluruz.

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Süt

Peygamberimiz Kur’andaki Allah’ın emirlerine uygun olarak gıdalanmasını ayarlamış. Nahl Suresi 66. ayette Allah sütü medh etmiş. Doğunca hayata süt ile başlıyoruz. Peygamber hayat boyu sütü tercih etmiş. Miraçta ikram olarak sütü tercih etmiş. Hayat boyu sütü kullanmalı. 2 yıla kadar süt kardeşliği oluyor. Kuran emirlerine göre, süt kardeşliğinde evlenmek yasaklanıyor. Kadınlar, erkeklerden fazla süt içmeli. Çünkü çocukları besliyorlar.

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Güzel Hayatın Tarifi

Annesi dar pantolon giymediyse, normal doğum yapmışsa, nikahlı evlenmiş ise, 2 yaşına kadar anne sütüyle beslenirse sıhhatli olur. Anne de 7 yaşına kadar yüzmeyi öğretirse tedbirli olur ve güzel ahlaklı yetiştirirse, güzel gıdalandırırsa, ondan sonra okul devresinde 1 sene ana okul, 4 sene ilkokul dönemini normal okursa, iyi ahlaklı öğretmenlerden güzel okursa, eğitim-öğretim devresinde 4 yıl geçirse, uzaktan öğretim ve yakından eğitim ile 4 yıllık devreyi geçirirse yüksek tahsile hazırlıklı başlar. Kabiliyetine göre istediği branşlarda yüksek tahsili tamamlayabilir. Üniversiteden sonra uzmanlaşmaya devam eder. Böylece hayata başlar, adapte olur, 1 hanımla evlenip evliya olur. Çocukları olursa babalık/annelik sıfatını alır. Torunları olursa dedelik/ninelik sıfatını alır. Çocuklar yaprak, torunlar meyve olur. 61 miladi, 63 hicri peygamber yaşına kadar olgunlaşır. Müminlik sıfatını alır. Ondan sonra merdivenler tersine döner. Miladi 126 ya doğru aşağı iniş başlar. Ömür en son Hicri 122, miladi 126 da sona erer. Öbür dünya mezarlıkta başlar, oradan Berzah hayatı başlar. Kıyamet kopunca bitmeyen cennet hayatı başlar. Dr. Emin Acar

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Cumhur İdare

İnsanda;

Ruh, reis-i cumhur;

Akıl, başvekil;

Zeka, başbakan yardımcısı;

Göz ve kulağın melekeleri, bakan;  

Vücut, vatandaştır.

Buna “Cumhur İdare” denir.

Yayın tarihi Kategoriler Blog