Müslümanlıkta İtaat ve Biat Mevzuu

NİSA SÜRESİ 59. AYET: Ey îman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir saahiblerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allaha ve Peygambere döndürün1, eğer Allah ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu, hem hayırlı, hem netice i’tibâriyle daha güzeldir.

“O hususta Kur’an-ı Kerime ve sünneti seniyyeye müracaat edin.

MÜMTEHİNE SÜRESİ 12. AYET: Ey peygamber, mü’min kadınlar – Allaha hiçbir şey’i eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlâdlarını öldürmemeleri,2 elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüb getirmemeleri,3 (emredeceğin)4 her hangi bir iyilik hususunda sana aasî olmamaları şartiyle – sana bey’atleşmiye geldikleri zaman bey’atlerini kabul et. Onlar için Allah’dan mağfiret isteyiver. Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.5

Yani gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip de onu zevcine nispet ve iftira etmemeleri. “Celaleyn, Medarik”

3 “Beyzavi”

4 Bu Ayeti kerime Mekkei Mükerremenin fethi günü nazil olmuştur. Resullullah (Sav) erkeklerin bey’atini bitirdikten sonra kadınlarında bey`atını kabul buyurmuştur. Onlarla olan bey’atlaşması el tutmak sureti ile değil, sözle olmuştur. “Beyzavi”

Kaynak: Hasan Basri Çantay Hazretleri 3 Cilt Kur’anı Hakim Ve Meal-i Kerim 1. ve 3. cilt

Biat yalnız Allah’a ve Peygambere, İtaat Allah’a, Peygambere ve Müslümanlardan olan emir sahiplerine olur.

Emir sahipleri arasında çekişme olursa, Nisa Süresi 59. Ayette buyrulduğu üzere Allah’a ve Peygambere dönün. (Kur’anı Kerime ve Sünneti seniyyeye müracat edin)

Yayın tarihi Kategoriler Blog